window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-30920964-1');

Planering

 

 • Rätt personal, rätt kompetens, i rätt tid
 • Enkelt handhavande
 • Effektiva resor

 

Planeringsverktyget är en mycket populär tjänst som hjälper personal att organisera och effektivisera det dagliga arbetet. Personal får en bättre översikt över hur den planerade dagen kommer att se ut. Eventuella schemaändringar uppdateras direkt i appen vilket förhindrar störningsmoment under ett besök. Detta underlättar för personal och skapar en trygghet för brukarna som vet att de får rätt hjälp vid rätt tidpunkt.

Läs mer…

Ruttoptimerad planering

En ruttoptimerad planering skapas genom att systemet tar hänsyn till ett flertal optimeringsparametrar såsom kontinuitet, kompetenskrav, restid, arbetspassens längd, antal besök hos en specifik brukare, osv. Utifrån dessa data genererar systemet fram ett så optimalt schema som möjligt med X antal turer fördelat på X antal medarbetare. På så sätt kvalitetssäkras arbetsdagen så att den blir så effektiv och balanserad som möjligt.

Standardplanering

Standardplaneringen används av de som vill återanvända, effektivisera och modernisera ett redan befintligt schema. Det är möjligt att skapa en grundplanering med turer innehållande specifika tider, besök hos brukare och insatser vilka sedan kopplas till specifika veckodagar och datum. För de brukare som har verkställda beslut, innehållande specifika tider, är det möjligt att få fram sammanställningar som visar hur mycket av den beviljade tiden som uppfyllts. Så snart en tur är kopplad till en medarbetare syns dagens planering i mobilappen.

Fördelar för verksamhet & personal

 • Bra översikt för planerarna
 • Ändringar syns direkt i mobilappen
 • Sparar restid 
 • Planering där effektiviteten gynnar både brukare och personal

Fördelar för brukare

 • Ökad trygghet
 • God kontinuitet av personal
 • Rätt insatser utförs vid besök

Registrering

 

 • Alla insatser syns i appen
 • Medarbetarna rapporterar insatserna direkt
 • Kvalitetssäkring

 

Genom IntraPhones registreringsverktyg är det möjligt att snabbt hämta information, läsa/lämna dokumentation, samt registrera utförd tid för brukare.

Läs mer…

I praktiken innebär det att personal påbörjar sitt besök hos aktuell brukare genom att skanna en RFID-tagg. Taggen är kopplad till brukaren och registrerar plats, ankomst-och avgångstid samt medarbetare. När personal ska slutföra sitt besök markerar de i appen utförda/avböjda insatser samt talar eller textar in ett meddelande (dokumentation). Besöket med tillhörande klockslag, insatser och ev. övrig information finns nu tillgängligt i mobilappen för övriga medarbetare samt för ledning i webbverktyget.

Fördelar för verksamhet & personal

 • Minskar administration 
 • Inget glöms bort
 • Ökad och omedelbar dokumentation
 • Förbättrar planeringen och uppföljningen av hemtjänsten

Fördelar för brukare

 • Kvalitetssäkrar att insatserna utförs
 • Underlag för uppföljning av beviljad tid
 • Mer tid för omsorg 

Återrapportering och uppföljning

 

 • Snabb kontroll över insatserna 
 • Kvalitetssäkring
 • Information tillgänglig i realtid

 

IntraPhones webbverktyg samlar all information rörande verksamheten som helhet, medarbetare och brukare på ett och samma ställe. Det är möjligt att göra stora sökningar och ta fram sammanställningar för att tydliggöra hur arbetet genomförs. Webbverktyget gör det även möjligt för ledning att kontrollera personalens rapporter så att de stämmer överens med de insatser och den tid som brukaren är beviljad till.

Läs mer…

Genom kontinuerlig uppföljning kvalitetssäkras arbetet så att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter och beslut. Allt som sker i verksamheten är synligt och spårbart vilket gör det möjligt att följa upp hur brukarnas omsorg genomförs samt hitta förbättringsmöjligheter. I de fall då IntraPhone är integrerat mot ett externt verksamhetssystem eller planeringssystem sker återrapportering automatiskt.

Fördelar för verksamhet & personal

Fördelar för brukare

 • Ökad vårdkvalitet
 • Kvalitetssäkra att brukaren får beviljad tid och insatser

Genomförandeplan

 

 • Signeras tillsammans med brukaren
 • Kvalitetssäkring och målinriktat arbete
 • Alltid tillgänglig och alltid uppdaterad

 

En av förutsättningarna för att leverera bra vård och omsorg är att låta brukarens vanor ligga till grund för arbetet. Genomförandeplanen är ett verktyg som används för att beviljade insatser ska kunna utformas och genomföras tillsammans med brukaren. Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur med mål och delmål för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Genomförandeplanen skapas i samråd med brukaren via IntraPhones applikation för surfplattor eller webbgränssnitt.

Läs mer…

Genomförandeplanen finns även tillgänglig via mobilappen som personal använder då de befinner sig hos en brukare. Personalen kan enkelt ta fram brukarens genomförandeplan för att kontrollera att arbetet utförs utan oklarheter, enligt önskemål samt med en strävan mot gemensamma mål.  

Fördelar för verksamhet & personal

 • Enkelt handhavande 
 • Tydlig struktur som minimerar oklarheter och missförstånd
 • Ger bra underlag för eventuell revidering av insatser

Fördelar för brukare

 • Ökad kontinuitet i insatserna 
 • Brukaren kan påverka sina insatser och får ökad delaktighet
 • Genomförandeplanen tydliggör vad som ska göras, vem som ska göra det och hur det ska göras

Närståendetjänst

 

 • Transparens
 • Brukaren i fokus
 • Ökad trygghet för såväl närstående som brukare

Integrationer

 

 • Verksamhetssystem
 • Personalsystem
 • Planeringssystem