Integritetspolicy

”IntraPhone Solutions hanterar personuppgifter säkert”

Direkt i samband med att kunden ingår avtal med IntraPhone Solutions AB (nedan kallad: leverantör) förses vi med vissa personuppgifter. När kunden sedan kommit igång med våra tjänster och produkter genereras ytterligare information. Det är viktigt för oss att våra kunder känner sig trygga och känner förtroende för oss som leverantör och hur vi hanterar uppgifter.

Vi som leverantör vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att information skyddas från att obehöriga tar del av den. Endast en begränsad andel av våra anställda har tillgång till fullinformation om dig och deras hantering av informationen är strikt reglerad.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Kunduppgifter

Kunduppgifter är sådana uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, IP-adress och dina användar-id samt information om vilka tjänster du har och hur du använder dem. Därutöver behandlar vi även annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.

Trafikuppgifter

Trafikuppgifter är uppgifter som är nödvändiga för att kunna överföra information i ett elektroniskt kommunikationsnät. Här avses alltså inte själva innehållet som överförs, utan uppgifter som beskriver överföringen, till exempel uppgift om vem som har kommunicerat med vem och när sådan kommunikation har skett.

Vad används uppgifterna till?

Informationen används endast för att ge en så bra och anpassad service som möjligt och lagras och hanteras ej i onödan. Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål.” Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund.

Hur samlas uppgifterna in?

Vi samlar in uppgifter i samband med att du blir kund hos oss och själv lämnar uppgifter till oss. Vi samlar även in uppgifter när du i annat fall kommunicerar med oss till exempel för att få viss information eller när du väljer att svara på ett frågeformulär som vi har skickat ut till dig eller prenumererar på våra nyhetsbrev. Vi samlar också in uppgifter som genereras när du använder någon av våra tjänster exempelvis sådan information som vi behöver för att koppla ditt samtal när du ringer eller förmedla ditt meddelande när du skickar e-post.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad vi behöver. De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster och produkter behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika långt tid beroende på vad de ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

Till vem lämnas uppgifterna ut?

Uppgifter lämnas endast ut till part som kund har godkänt, alternativt som kund har avtal gentemot och kräver att utlämning av uppgifter ska ske till.

Hur skyddas uppgifterna?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får del av den. Endast en begränsad andel anställda har tillgång till informationen om dig och deras hantering av informationen är strikt reglerad.

Vad är dina rättigheter?

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade raderade eller blockade.